अल्पकालीन वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव संख्या -40/IDA/22 (For Empanelled Contractor)